Kiedy udział w spółce z o.o. stanowi majątek wspólny małżonków?
201608.23
0

Kiedy udział w spółce z o.o. stanowi majątek wspólny małżonków?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 lipca 2016 r., w odpowiedzi na pytanie skierowane w sprawie egzekucyjnej  „Czy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonki wchodzą w skład ich majątku wspólnego, w sytuacji, gdy objęcie tych udziałów nastąpiło tylko przez dłużnika i tylko on…

201605.23
0

Legitymacja klientów niewypłacalnych biur podróży do samodzielnego dochodzenia roszczeń

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. odpowiedział na pytanie zadane przez Sąd Okręgowy w Krakowie dotyczące uprawnienia lub jego braku klienta niewypłacalnego biura podróży w postaci samodzielnego dochodzenia w sporze z ubezpieczycielem zobowiązanym z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej „turystycznej” zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z…

201604.01
0

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z umową spółki

W sprawie III CZP 1/16 pytanie do Sądu Najwyższego skierował Sąd Apelacyjny zgłaszając wątpliwości dotyczące stosowania przesłanek znajdujących się w art. 249 § 1 ksh „Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o…

201602.22
0

Brak możliwości odliczenia podatku od wydatków dot. wypłaty dywidendy

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r. wskazał, iż spółka nie odliczy podatku z faktur dokumentujących koszty związane z wypłatą dywidendy. W przedmiotowej sprawie zdaniem wnioskodawcy, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, spółka będzie miała prawo do powyższego odliczenia gdyż zgodnie z tym przepisem prawo do odliczenia…

201602.08
0

Termin do wytoczenia skargi pauliańskiej

Sąd Najwyższy w Uchwale  z dnia 28 stycznia 2016 r., w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Sąd Apelacyjny w wyniku wniesionej przez powódkę apelacji „​Czy w sytuacji, gdy osoba trzecia rozporządziła uzyskaną od dłużnika korzyścią w warunkach określonych w art. 531§2 k.c., a wierzyciel ubezskutecznił czynność między dłużnikiem a osobą trzecią w drodze skargi pauliańskiej,…

201601.11
0

Reprezentacja spółki w przypadku roszczenia odwołanego członka zarządu

Reprezentacja spółki w przypadku roszczenia odwołanego członka zarządu. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 2015 r. wskazał, iż zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu….

201512.08
0

Uzyskanie pozwolenia budowlanego nie przesądza o zasiedzeniu nieruchomości przez zakład energetyczny w dobrej wierze

Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie czy zakład energetyczny, który w wyniku realizacji inwestycji przesyłowej, przebiegającej przez nieruchomości nie należące do przedsiębiorstwa przesyłowego, co do której wydane były decyzje administracyjne o lokalizacji linii przesyłowej i pozwolenie budowlane, bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia w trybie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce…

201512.01
0

Wrzucenie w koszty wydatków na skup własnych akcji

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 listopada 2015 r. wskazał, że nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu poniesionych przez spółkę wydatków na skup własnych akcji w postaci spłaty odsetek od kredytu, oraz pozostałych z tym związanych wydatków, takich jak wynagrodzenie dla domu maklerskiego związane z nabyciem akcji, opłata dla domu maklerskiego za…

201510.26
0

Kto ponosi koszt nadzorcy sądowego ?

Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego, niewyegzekwowane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, są objęte przewidzianą w art. 299 § 1 k.s.h. odpowiedzialnością członków zarządu. (Uchwała SN w sprawie III CZP 54/15 z dnia 08.10.2015 r.)

201510.06
0

Nadmierny hałas naruszeniem dóbr osobistych

Naruszenie dóbr osobistych Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 roku wskazał, że na wspólnocie mieszkaniowej ciąży odpowiedzialność za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej, w tym za utrzymywanie  i użytkowanie nieruchomości wspólnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wspólnota mieszkaniowa odpowiedzialna jest więc także za zapewnienie spełnienia podstawowych wymagań dotyczących ochrony właścicieli mieszkań przed hałasem…