201602.22
0

Brak możliwości odliczenia podatku od wydatków dot. wypłaty dywidendy

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r. wskazał, iż spółka nie odliczy podatku z faktur dokumentujących koszty związane z wypłatą dywidendy. W przedmiotowej sprawie zdaniem wnioskodawcy, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, spółka będzie miała prawo do powyższego odliczenia gdyż zgodnie z tym przepisem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi VAT i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, niemniej, ani regulacje ustawy o VAT, ani prawo wspólnotowe nie precyzują w jakim zakresie i w jaki sposób, towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Spółka wskazała, iż nie ulega wątpliwości, że stanowiące przedmiot zapytania wydatki związane z obsługą wypłaty dywidendy nie mają bezpośredniego związku ze sprzedażą spółki podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niemniej jednak nie sposób stwierdzić, że nie są one związane z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a ich poniesienie jest niezbędne i warunkuje możliwość prowadzenia przez spółkę działalności, a więc należy je uznać za pozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez spółkę działalnością. NSA stwierdził natomiast, że wypłata dywidendy nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej i osiągnięciu obrotu (dochodu) lecz jest efektem końcowym tej działalności, występującym wraz z zakończeniem roku obrotowego spółki. Inaczej mówiąc wypłata dywidendy jest związana z funkcjonowaniem spółki kapitałowej i występującym po stronie jej akcjonariuszy prawie do udziału w zysku spółki, a nie wprost z działalnością gospodarczą spółki. NSA podzielił przy tym stanowisko organu podatkowego, który w zaskarżonej indywidualnej interpretacji stwierdził, że wypłata dywidendy w żaden sposób nie ma wpływu na cenę towarów, czy świadczonych przez spółkę usług, a zatem nie ma też wpływu na osiągnięcie przez spółkę obrotu i stwierdził, że spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z wypłatą dywidendy. (Wyrok NSA w sprawie I FSK 1193/14 z dnia 8 grudnia 2015 r.)