201512.01
0

Wrzucenie w koszty wydatków na skup własnych akcji

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 listopada 2015 r. wskazał, że nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu poniesionych przez spółkę wydatków na skup własnych akcji w postaci spłaty odsetek od kredytu, oraz pozostałych z tym związanych wydatków, takich jak wynagrodzenie dla domu maklerskiego związane z nabyciem akcji, opłata dla domu maklerskiego za przeprowadzenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji, prowizja od zakupionych akcji dla domu maklerskiego.

W ocenie NSA brak zachowania płynności finansowej ma bezpośredni związek z koniecznością poniesienia wydatków na skup akcji w celu ich umorzenia. Wydatki te, nie mogą być zaś uznane za związane z bieżącą działalnością spółki i tym samym nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jako nawet koszty pośrednio związane z przychodami. Nie wystarczy tu bowiem odwołanie się do ogólnikowego stwierdzenia o konieczności zapewnienia płynności finansowej Spółki, z pominięciem przyczyny, która tej płynności zagraża.

NSA zwraca także uwagę, że umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego (art. 360 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Tym samym okoliczność ta bezpośrednio wpływa na wypłacalność spółki wobec wierzycieli (zmniejszenie roli funkcji gwarancyjnej) oraz nie ma wpływu na osiągnięcie przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. (Uchwała NSA w sprawie II FSK 2189/13 z dnia 10.11.2015 r.)