201604.01
0

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z umową spółki

W sprawie III CZP 1/16 pytanie do Sądu Najwyższego skierował Sąd Apelacyjny zgłaszając wątpliwości dotyczące stosowania przesłanek znajdujących się w art. 249 § 1 ksh „Uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.” . Wątpliwości Sądu Apelacyjnego dotyczyły kwestii konieczności łącznego rozpatrywania przesłanek uchylenia uchwały, czy więc do uchylenia uchwały wystarczy sprzeczność tejże uchwały z umową spółki, czy uchwała ta musi jednocześnie godzić w interesy spółki lub mieć na celu pokrzywdzenie wspólnika. Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że „Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie tej uchwały (art. 249 § 1 k.s.h.).”  (Uchwała SN w sprawie III CZP 1/16 z dnia 10 marca 2016 r.)