201602.08
0

Termin do wytoczenia skargi pauliańskiej

Sąd Najwyższy w Uchwale  z dnia 28 stycznia 2016 r., w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Sąd Apelacyjny w wyniku wniesionej przez powódkę apelacji „​Czy w sytuacji, gdy osoba trzecia rozporządziła uzyskaną od dłużnika korzyścią w warunkach określonych w art. 531§2 k.c., a wierzyciel ubezskutecznił czynność między dłużnikiem a osobą trzecią w drodze skargi pauliańskiej, termin o którym mowa w art. 534 k.c. należy liczyć od daty czynności między dłużnikiem a osobą trzecią czy od daty czynności między osobą trzecią a „osobą czwartą”?” wskazał, iż termin do wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności rozporządzającej korzyścią między osobą trzecią, a osobą czwartą (art. 534 k.c.) liczy się od daty jej dokonania. Sąd Apelacyjny formułując powyższe pytanie podkreślił przy tym, iż jedynie takie rozwiązanie realizuje cel przepisu art. 527 k.c. jakim jest ochrona wierzyciela, a jednocześnie eliminuje pokusę nielojalnego zachowania się pozwanego w procesie ze skargi pauliańskiej, polegającego na celowym dążeniu do przedłużania postępowania w celu maksymalnego skrócenia czasu do zaskarżenia przez wierzyciela ewentualnej dalszej czynności. (Uchwała SN w sprawie III CZP 99/15 z dnia 28 stycznia 2016 r.)